Om oss

 • Bolagsinformation
  1. Grundat 2011
  2. Privatägt
  3. Huvudkontor i Stockholm
 • Affärsidé
  Din Privatekonomi skall med ett personligt engagemang skapa mervärde och en bättre totalekonomi för våra kunder med hjälp av rättvisande, analysdriven och kontinuerlig rådgivning.
 • Anknutet värdepappersombud till SIP Nordic Fondkommission. SIP Nordic Fondkommission AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

Juridik

Din Privatekonomi i Sverige AB har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Vi har särskilda riktlinjer som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Bolaget inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med Bolagets motivering till detta.

Vart vänder du dig

Om du anser att ett fel blivit begånget skall du vända dig till Bolagets klagomålsansvarige och SIP Nordic Fondkommission AB.

Din Privatekonomi i Sverige AB
Att: Klagomålsansvarig
Birger Jarlsgatan 12
114 34 STOCKHOLM

SIP Nordic Fondkommission AB
Att: Klagomålsansvarig
Kungsgatan 27
111 56 Stockholm

info@dinprivatekonomi.se

Beskriv vad du tycker har blivit fel och vem som du har haft kontakt med.

Missnöjd med vårt beslut

Om du efter prövning inte anser dig kunna acceptera vårt beslut kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners (icke professionella kunders) tvister mot näringsidkare. Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats: www.arn.se

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Tel. 08-508 860 00

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information och rådgivning

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som kostnadsfritt tillhandahåller vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm

Tel. 0200-22 58 00

Läs mer på www.konsumenternas.se

Konsumentvägledaren i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Incitament & ersättningar

Fr.o.m. den 1 november 2007 har du som kund rätt att få information om de ersättningar som betalas eller ges till eller av tredje part och som har samband med de värdepapperstjänster som Din Privatekonomi i Sverige AB utför för kund.

Denna information är endast generell för de typer av finansiella produkter som bolaget arbetar med. Ersättningsnivå på specifik produkt kan efterfrågas av bolaget på info@dinprivatekonomi.se.

Förmedling av strukturerade produkter

De strukturerade produkter som bolaget erbjuder ges ut av olika produktbolag. bolaget erhåller provision på sin förmedling av de strukturerade produkterna från respektive produktbolag. Provisionen beräknas som en engångsersättning på investerat belopp och erhålls vid investeringstillfället. Provisionen kan variera mellan olika produktbolag och mellan olika strukturerade produkter som tillhandahålls av samma produktbolag.

Normalt erhåller bolaget ca 50 % av totalt kostnadsuttag på respektive produkt.

Strukturerade produkter

Erik Penser courtaget + 0,2 %-0,5 % per löpår på nominellt belopp

Garantum courtaget + 0,2 %-0,5 % per löpår på nominellt belopp

Mangold courtaget + 0,2%-0,5 % per löpår på nominellt belopp

SIP Nordic + 0,2 %-0,5 % per löpår på nominellt belopp

Fonder

Bolaget kan ingå avtal som innebär att bolaget kan erhålla ersättning i samband med förmedling av fondandelar. Ersättning kan utgå som:

ett belopp som beräknas som en procentandel av nyförsäljning,

ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften, eller

en kombination av dessa och erhålls alltid i samband med investeringstillfället.

Normalt erhåller bolaget merparten av eventuell inträdesavgift och ca 35–40 % av fondens förvaltningsavgift (den senare erhålls löpande).

Externa förvaltningstjänster

Bolaget kan ingå avtal som innebär att bolaget kan erhålla ersättning i samband med förmedling av förvaltningstjänster. Ersättning kan utgå som:

ett belopp som beräknas som en procentandel av nyförsäljning,

ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften, eller

ett belopp som beräknas som en procentandel av prestationsarvodet, eller

en kombination av dessa.

Normalt erhåller bolaget ca 40–50 % av totalt kostnadsuttag. Ersättningen betalas ut löpande.

Investeringsrådgivning

Din Privatekonomi i Sverige AB erbjuder investeringsrådgivning och ekonomisk planering. Rådgivningen baseras på analys av kundens individuella förutsättningar med hänsyn taget till bland annat kunskap, erfarenhet samt ekonomiska målsättningar och förutsättningar vilka sedan skräddarsys mot aktuellt utbud för innevarande period.

Rådgivning innefattar ett flertal olika moment så som depå och Investeringssparkonto (ISK), olika placeringar och placeringsformer, som vävs samman till en lösning för kunden. Rådgivning som företeelse innebär dock aldrig någon garanti för positiv avkastning, utan rådgivningen syftar till att skapa lösningar som ligger nära kundens målsättningar med hänsyn tagen till dennes kunskap, erfarenheter, riskvilja, avkastningsmål samt ekonomiska förutsättningar. Kapitalplaceringar som företeelse innebär alltid en risk att kapitalet påverkas negativt. Din Privatekonomi i Sverige AB försöker alltid säkerställa att kunden erbjuds långsiktiga lösningar som kunden förstår. Detta är något som vi anser är av störst vikt då vi inte är intresserade av kortsiktiga kundrelationer.

Oberoende rådgivning?

Det finns många aktörer på marknaden som utger sig för att vara oberoende. Detta är givetvis en sanning med ett stort mått av modifikation. Alla aktörer och företag, oavsett bransch, är beroende av något eller någon. Frågan om oberoende är inom den finansiella rådgivningen en kontroversiell och relativ term, då marknaden som sådan närmast kan liknas vid ett oligopol, dvs att det finns ett fåtal mycket stora aktörer som har dominerande ställning på marknaden. Inom den finansiella rådgivningen har de svenska storbankerna och försäkringsbolagen en klart dominerande roll. Ofta kännetecknas storbankernas och försäkringsbolagens rådgivning av att dem i mycket stor utsträckning utgår från bankens eller försäkringsbolagets bästa. Detta tar sig ofta formen av att banken eller försäkringsbolaget i stor utsträckning prioriterar egenproducerade produkter/lösningar, utan att över huvudtaget utvärdera externa alternativ även om en extern produkten/lösningen potentiellt skulle vara bättre för kunden. Din Privatekonomi i Sverige AB, är en fristående aktör (dvs ägs inte av ngn bank eller försäkringsbolag), som i största möjliga mån ämnar utgå från kundens förutsättningar och erbjuda lösningar från en bred flora av produkter. Denna modell är vi övertygade om väsentligt ökar sannolikheten för att kunden får en lösning som denne verkligen efterfrågar och förstår.

Är Din Privatekonomi i Sverige AB en oberoende aktör?

Det enkla svaret är nej. Vi är givetvis beroende av samarbetspartners och leverantörer av olika tjänster. Självklart har vi, liksom andra företag, leverantörer och samarbetspartners som vi arbetar mer frekvent med än andra. Det som skiljer oss radikalt från banker och försäkringsbolag är att vi alltid utgår från kunden och försöker i största möjliga mån se till kundens bästa. Utöver det är vi alltid 100% transparanta med vår införtjäning och redovisar detta öppet för kunden räknat i kronor och ören. Vi har ofta olika införtjäning beroende på leverantör och lösning som kunden önskar. Av den anledningen är det helt avgörande för oss att kunden känner till vår intäkt och att vi tydligt redovisar intressekonflikter som kan uppstå som konsekvens av detta. Vi är alltså inte oberoende

 

Kontakta oss